BACIAMI STUPIDO

E se non mi baci tu… ti bacio io!